ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΕΠΑ Κω: 4 Αρχαιοφύλακες με 5μηνη σύμβαση θα προσλάβει η Αρχαιολογία στην Κω (ΔΕΙΤΕ την προκήρυξη)

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN
KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
_____________
Tαχ. Δ/νση: οδός Ιπποτών
85100 - ΡΟΔΟΣ
Πληροφορίες: Γεωργία Μαντικού
Tηλ.:
22413-65251
FAX:
22410-30688
e- mail:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ρόδος, 07-05-2013
Αριθ.Πρωτ.: 2391
ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθ. ΣΟΧ 2Α / 2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΒ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2.
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3.
Τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/ 23.02.2012 «Αντιμετώπιση της βίας
στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 35
Α).
4.
Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11/11/26597/29.01.2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
5.
Την υπ’ αριθμ.ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/22257/4156/3524/1072/21-2-2013 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έγκρισης για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε Υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ 46356/8421/7167/2441/03-04-2013
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
6.
Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ146Α/13-6-2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.
7.
Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α/49060/6726/6489/3776/08-04-2013 βεβαίωση εξασφάλισης
των πιστώσεων
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών
Υποθέσεων (Γραφείο Δ/ντή) της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
8.
Το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 145/Α/24-7-2012), «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».
9.
Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012), «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών».
ΑΔΑ: ΒΕΝ0Γ-ΘΤΛ

Page 2
Σελίδα 2 από 6
10.
Το ΠΔ 191/2003 για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού
(ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003).
11.
Την με αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α/49032/6718/6481/3770/08-04-2013 απόφαση έγκρισης
δαπάνης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την
πρόσληψη πενήντα έξι (56) ημερήσιων φυλάκων, δεκαπέντε (15) νυχτοφυλάκων και πέντε (5)
καθαριστών για πέντε (5) μήνες.
12.
Το με αριθ. 7073/26-04-2013 έγγραφο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με
θέμα «Έγκριση Ανακοίνωσης».
13.
Την με αριθ. 2266/26-04-2013 ( ΑΔΑ: ΒΕΝ0Γ-27Μ) Ανακοίνωση ΣΟΧ2Α/2013 της ΚΒ΄ΕΠΚΑ.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
εβδομήντα έξι (76) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΒ
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Ρόδο, και
συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
130
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΡΟΔΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
22
131
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΡΟΔΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΙΝΔΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
8
132
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΡΟΔΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΙΡΟΣ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
4
133
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΡΟΔΟΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΙΑΛΥΣΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
2
134
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΚΩΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
Νήσου Κω
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
9
135
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
3
136
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΝΙΣΥΡΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
2
137
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΛΕΡΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΡΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
2
138
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
1
ΑΔΑ: ΒΕΝ0Γ-ΘΤΛ

Page 3
Σελίδα 3 από 6
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
139
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
2
140
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΚΑΣΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΟΥ
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
1
141
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν.ΡΟΔΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
6
142
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΚΩΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΧΑΤΖΗΝΕΠΑ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
4
143
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
1
144
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΝΙΣΥΡΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
1
145
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΛΕΡΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΡΟΥ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
1
146
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
1
147
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΕ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
5 μήνες
1
148
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΡΟΔΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ
ΡΟΔΟΥ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΣΤΡΙΩΝ
5 μήνες
1
149
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΡΟΔΟΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΙΝΔΟΥ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΣΤΡΙΩΝ
5 μήνες
1
150
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΡΟΔΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΣ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΣΤΡΙΩΝ
5 μήνες
1
151
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΣΤΡΙΩΝ
5 μήνες
1
152
ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΣΤΡΙΩΝ
5 μήνες
1
ΑΔΑ: ΒΕΝ0Γ-ΘΤΛ

Page 4
Σελίδα 4 από 6
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
130 έως και 140
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και
Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2.
Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και
Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των
παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην
ενότητα του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ
Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.
141 έως και 147
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών
Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο
ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του
ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΑΔΑ: ΒΕΝ0Γ-ΘΤΛ

Page 5
Σελίδα 5 από 6
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω
προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: βλ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2, στην
ενότητα του παρόντος Ειδικές Επισημάνσεις, για τους αποφοίτους του ΙΕΚ
Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.
148 έως και 152
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο τίτλος τριταξίου
Γυμνασίου ή για όσους έχουν υποψηφίους αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Α. Για τις θέσεις με κωδικό 130 έως 133 και 141 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που
ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που
συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Ρόδου.
Β. Για τις θέσεις με κωδικό 148,149,150 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από
το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Ρόδου.
Γ. Για τις θέσεις με κωδικό 134 και 142 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι
μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Κω.
Δ. Για τις θέσεις με κωδικό 135 και 143 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι
μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Καλύμνου.
Ε. Για τη θέση με κωδικό 151 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο
των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Καλύμνου.
ΣΤ. Για τις θέσεις με κωδικό 136 και 144 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι
μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Νισύρου.
Ζ. Για τις θέσεις με κωδικό 137 και 145 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι
μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Λέρου.
Η. Για τις θέσεις με κωδικό 138 και 146 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν
στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι
μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Καρπάθου.
Θ. Για τη θέση με κωδικό 152 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο
των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Καρπάθου.
Ι. Για τις θέσεις με κωδικό 139 και 147 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον
ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι
κάτοικοι του δήμου της νήσου Αστυπάλαιας.
Κ. Για τη θέση με κωδικό 140 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο
πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι
κάτοικοι του δήμου της νήσου Κάσου.
ΑΔΑ: ΒΕΝ0Γ-ΘΤΛ

Page 6
Σελίδα 6 από 6
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση:
ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, οδός Ιπποτών – Μεσαιωνική
Πόλη, ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντάς την στην γραμματεία (υπόψη κ. Γεωργίας Μαντικού
τηλ. επικοινωνίας: 22413 65200).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα όπου
προκηρύσσονται οι θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η υποβολή των αιτήσεων είναι από 10-05-2013 έως και 20-05-2013
Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους
Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή
ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί
τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών
Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων
Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
κ.α.α.
Παύλος Τριανταφυλλίδης

 • Τελευταία Ενημέρωση: 17/5/2013 5:15:00 μμ
  Λέξεις κλειδιά: αρχαιοφύλακες,ΚΕΠΑ Κω
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • Aegeanews.gr
$count Σχόλια
 • @@@@@@@@
  @@@@@@@@14/5/2013 1:44:00 μμ
  1 ΘΕΣΗ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ / 1 ΘΕΣΗ ΑΝΗΨΙΟΣ-Α / 1 ΘΕΣΗ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ-ΓΛΥΦΤΗΣ-ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ 25.000 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ( ΠΟΥ ΔΕΝ ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΞΑΔΕΡΦΟΣ
 • ναι
  ναι 14/5/2013 1:47:00 μμ
  300 ευρώ δίνουν για να είμαστε όλη μέρα μες τον ήλιο και πληρώνουν και μετά από 4μήνες
 • @@@@@@
  @@@@@@15/5/2013 11:20:00 πμ
  την εκδοχη του ''δεν αξιζει δεν παω '' την σκεφτηκες???
 • Ολο οι ιδιοι διοριζονται, αυτοι με τις κομματικες διασυνδεσεις!
  Ολο οι ιδιοι διοριζονται, αυτοι με τις κομματικες διασυνδεσεις!16/5/2013 12:24:00 πμ
  Εμεις που γνωριζουμε τον χωρο, εχουμε φριξει με αυτη την ξεφτιλα!
 • nai
  nai16/5/2013 9:34:00 πμ
  περισι πληρωθηκαν τελη αυγουστου και τους εδιναν συναιχεια ρεπο για να τους πληρωνουν συναιχεια και μεσα στην ζεστη και καυσονα ολη μερα
 • Λυκος
  Λυκος17/5/2013 10:44:00 πμ
  Ας πλυρωση τα λεφτα τον 5 μηνων και μετα ας παρει και αλλους
Γράψτε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης
Όνομα Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Σχόλιο (Γράψτε το μήνυμά σας μέχρι 500 χαρακτήρες)Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ