ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιτήσεις συμμετοχής για δωρεάν φιλοξενία στους δημοτικούς σταθμούς (Πρόγραμμα εναρμόνισης ΕΕΤΑΑ) - Δείτε προϋποθέσεις

 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες που κατέβαλε η διοίκηση του ΔΟΠΑΒΣ Δήμου Κω, αναμένεται η επιτυχής συμμετοχή του Οργανισμού στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ που αφορά «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε οικογένειες του νησιού μας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να τους παραχωρηθεί η δωρεάν συμμετοχή των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.

Για το λόγο αυτό ο ΔΟΠΑΒΣ ανακοινώνει ότι για την περίοδο 2013-2014 θα ενταχθούν στο δωρεάν πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» ΟΛΟΙ οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και συγκεκριμένα:

 

 1. Ο Παιδικός Σταθμός Ιερού Λόχου που φιλοξενεί βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών.

 

 1. Ο Παιδικός Σταθμός Γ. Αβέρωφ που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

 1. Ο Παιδικός Σταθμός Αμερικής που φιλοξενεί παιδιά από 3.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

 1. Ο Παιδικός Σταθμός Πυλίου που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

 1. Ο Παιδικός Σταθμός Καρδάμαινας που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

 1. Ο Παιδικός Σταθμός Αντιμάχειας που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

 1. Ο Παιδικός Σταθμός Κεφάλου που φιλοξενεί παιδιά από 2.5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μητέρες που εργάζονται, είναι αυτοαπασχολούμενες ή είναι άνεργες και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ αν έχουν έως 2 παιδιά, έως 35.000€ αν έχουν 3 ή 4 παιδιά και έως 40.000€ αν έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25/07/2013 έως και 02/08/2013 ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.

 

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται από τις 25/7/2013 ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr ) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epanad.gov.gr ).

Η Αίτηση Συμμετοχής συνοδεύεται από τα Παραρτήματα 1, 2 και 3 του δευτέρου μέρους της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 • Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση μητέρων.

 • Υπεύθυνη Δήλωση μητέρας που αφορά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στην αίτηση.

 • Έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Για τους άνδρες, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις μητέρες και επιπλέον η δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας (όπου απαιτείται).

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης). Επίσης:

 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση),

 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου,

 • Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

Γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2012 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.

Οι έγγαμες μητέρες που υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ δικαιολογητικά ανά κατηγορία

1. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

 • Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ

 • Αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2012 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα)

 

2. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ απαιτούνται:

 • Το καταστατικό

 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης

 • Έναρξη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ

 

3. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .

 

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) και συγκεκριμένα

 

4.1 Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται:

 • Αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ., Φορέα Υλοποίησης και ασκούμενης, και

 • Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

4.2 Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ , απαιτείται:

 • Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής και

 • Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής», στην οποία θα γίνεται αναφορά στον αρ. πρτ. της έγκρισης του Ο.Α.Ε.Δ.

4.3. Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ, απαιτείται:

 • Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής, και

 • Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

4.4 Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος, κατά την ημερομηνία υποβολής της «Αίτησης συμμετοχής».

 

 

5. Δικαιολογητικά Ανεργίας

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:

 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και

 • Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ότι είναι τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

6.Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος,

 • Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

 • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

 

Όλες οι ενδιαφερόμενες, μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών ή απλή φωτοτυπία με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (όπως το παράρτημα Νο: 2) με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

 

Για κάθε πληροφορία ή απορία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τις υπεύθυνες των παιδικών μας σταθμών

 1. Παιδικός Σταθμός Ιερού Λόχου, κ. Φωλιά Δώρα, 22420-23890

 2. Παιδικός Σταθμός Γ. Αβέρωφ, κ. Πουλιού Πόπη, 22420-25413

 3. Παιδικός Σταθμός Αμερικής, κ. Κώστογλου Ζαχαρούλα, 22420-22760

 4. Παιδικός Σταθμός Πυλίου, κ. Διακοπαναγιώτη Ελένη, 22420-42142

 5. Παιδικοί Σταθμοί Κεφάλου, Καρδάμαινας και Αντιμάχειας με την κ. Παππούλη Αναστασία, 22420-51333

ή με το γραφείο του Τομέα Παιδικής Φροντίδας του ΔΟΠΑΒΣ Κω και την κ. Χατζηπέτρου Αιμιλία, στα τηλέφωνα 22420-25316 και 22420-29715.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.

 

Αθανάσιος Γ. Μπαραχάνος

 

 picture_045

 

 • Τελευταία Ενημέρωση: 12/7/2013 3:36:51 μμ
  Λέξεις κλειδιά: ΕΕΤΑΑ,προγραμμα εναρμονισης ΕΕΤΑΑ,ΔΟΠΑΒΣ,δωρεαν φιλοξενια στους βρεφονηπιακους
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • Aegeanews.gr
$count Σχόλια
 • kos
  kos13/7/2013 12:39:00 μμ
  εαν κανετε εναν ελεχο στουσ παιδικουσ σταθμουσ θα δειτε πιοι τηρουν αυτεσ τισ προυποθεσεισ!!! οπου θελουν!!!
Γράψτε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης
Όνομα Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Σχόλιο (Γράψτε το μήνυμά σας μέχρι 500 χαρακτήρες)Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ