Απίστευτο! Επέστρεψε τα εντάλματα πληρωμής προσωπικού για ΔΗΡΑΣ-ΔΟΠΑΒΣ ο επίτροπος!

23
3225

Σοβαρό πρόβλημα λίγο πριν το Πάσχα που οι εργαζόμενοι περίμεναν πως και πως -όπως είναι εύλογο- τα λεφτά τους για τις Άγιες ημέρες, η επιστροφή του εντάλματος πληρωμής όχι μόνο για τον ΔΗΡΑΣ αλλά και για τον ΔΟΠΑΒΣ δημιουργεί μείζων θέμα…

Δείτε το έγγραφο και τις παρατηρήσεις του επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου:

SKMBT_50017040710400

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΔΗΜΟ  ΣΕ  ΝΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

Ν.4129/13

Άρθρο 41

Έλεγχος επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων

 1. Επιχορήγηση είναι η μεταφορά πίστωσης σε φορέα για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του και μόνο.
 2. Χρηματοδότηση είναι η μεταφορά πίστωσης σε φορέα, στον οποίο έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό την υλοποίηση της συγκεκριμένης και μόνο αρμοδιότητας.
 3. Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν [Αρχή Τροποποίησης]«στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται» – ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 29 ΤΟΥ Ν. 4223/13, ΦΕΚ-287 Α/31-12-13 [Τέλος Τροποποίησης] και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Με τα ανωτέρω υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.

[Αρχή Τροποποίησης]«Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, οι παραπάνω υποχρεώσεις εξαντλούνται με την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 74712 και 74713/29.12.2010 (Β΄ 2043) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύουν.» – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 (ΟΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22Γ ΤΟΥ Π.Δ. 774/80) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 53 ΤΟΥ Ν. 4257/14, ΦΕΚ-93 Α/14-4-14 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ο.Α.Ε.Δ., αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εξαντλούνται, όσον αφορά τα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, με την υποβολή όσων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).» – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 100 ΤΟΥ Ν. 4387/16, ΦΕΚ-85 Α/12-5-16 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«Από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους εξαιρούνται από την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου.». – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 52 ΤΟΥ Ν. 4447/16, ΦΕΚ-241 Α/23-12-16 [Τέλος Τροποποίησης]

 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, διενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του, έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και έλεγχο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα) για τα ποσά της επιχορήγησης και της χρηματοδότησης που έλαβαν κάθε οικονομικό έτος οι φορείς και συντάσσει έκθεση ελέγχου.
 2. Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την κατάθεση του προς ψήφιση προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους της Γενικής Κυβέρνησης στη Βουλή.
 3. Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούμενους ή χρηματοδοτούμενους φορείς των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καμία απολύτως επιχορήγηση ή και χρηματοδότηση των φορέων αυτών. Κάθε επιχορήγηση ή χρηματοδότηση που δίνεται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 είναι μη νόμιμη και καταλογίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν.

[/cut name2=’41’ name3=» type=’2′]

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ  ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29

Ν.4223/13

Άρθρο 29

[Αρχή Τροποποίησης]1. Από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, μεταφέρεται μέρος των πι-στώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για μεταβιβάσεις προς φορείς εντός ή εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού που θα προκύψουν από τη μετάταξη ή μεταφορά ή προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων. Ομοίως, από τις ως άνω πιστώσεις θα καλυφθούν και οι δαπάνες μισθοδοσίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, στα πλαίσια ανακατανομής προσωπικού στο δημόσιο τομέα. [Αρχή Τροποποίησης]«Η διαδικασία διενεργείται τόσο κατά το στάδιο κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΠΑΡ. Ε2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3ο ΤΟΥ Ν. 4254/14, ΦΕΚ-85 Α/7-4-14 [Τέλος Τροποποίησης] .

[Αρχή Τροποποίησης]Ειδικά για το έτος 2014 οι απαιτούμενες πιστώσεις μεταφέρονται κατά το πρώτο δίμηνο του έτους αυτού.- ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΠΑΡ. Ε2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3ο ΤΟΥ Ν. 4254/14, ΦΕΚ-85 Α/7-4-14 [Τέλος Τροποποίησης] .

Το ποσό ή ποσοστό παρακράτησης επί των ανωτέρω μεταβιβάσεων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού και μεταφέρεται σε ειδικούς κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια επί της ακολουθούμενης διαδικασίας.

Τυχόν υπόλοιπα των κωδικών αυτών μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των υπουργείων (κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών) και αποκεντρωμένων διοικήσεων, προκειμένου να μεταβιβασθούν στους φορείς των υποτομέων τους το αργότερο στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 15 ΤΟΥ Ν. 4440/16, ΦΕΚ-224 Α/2-12-16 – Βλ. Και άρθρο 15 (Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων) ν. 4440/16 [Τέλος Τροποποίησης]

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και στην παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) η φράση «στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους» αντικαθίσταται με τη φράση «στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται».[/cut name2=’29’ name3=» type=’2′]

 

ΚΑΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ  ΑΡΘΡΟ 53 ΤΟΥ Ν. 4257/14

Άρθρο 53

Στην παρ. 3 του άρθρου 22γ του π.δ. 774/1980 (Α΄ 189), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και κωδικοποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 και όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, οι παραπάνω υποχρεώσεις εξαντλούνται με την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 74712 και 74713/29.12.2010 (Β΄ 2043) αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

23 ΣΧΟΛΙΑ

  • Μας πρήξατε με νόμους, άρθρα, παραγράφους και νούμερα. Δεν καταλαβαίνω όμως ποιος έκανε την μ@λακία...

   Τόσος κόσμος θα μείνει απλήρωτος, κάποιος φταίει εκτός και εάν κάποιοι σαν του ΔΗΡΑΣ δεν έχουν δικαίωμα να τους πληρώνει ο Δήμος.

  • ΟΙ ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑΚΙΑ.ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2016 ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΕ?????????????

 1. ΟΛΑ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ,ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΥΠΕΣ.

  3 ΤΩΡΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΤΑ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ.ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ.ΤΑ ΡΗΜΑΞΕ ΟΛΑ.ΠΑΝΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ.ΕΡΗΜΩΣΕ ΤΟ ΝΗΣΙ.ΕΦΕΡΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΧΟΝΟΙΑ.ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΑΣΑ ΧΑΨΑ ΒΟΛΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΦΕ ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΜΕΛΙ ΠΡΩΤΟΣ.

 2. Έχουμε να κανουμε με καρεκλοκενταυρους.Γατζωμενοι στην καρέκλα για τα προσωπικα τους συμφεροντα.Ακόμη και οι ανεξάρτητοι το ιδιο γατζωμενοι σε θεσεις που δεν τους ανοικει

 3. Της δύναμης αλλαγής…. αντί να κοκορεύεστε τώρα στα ψηλά γλάστρες δώστε τα λεφτά
  στους εργαζόμενους μαζί με
  τον απερχομενο

 4. Άλλαξε άλλαξε ο Κυρίτσης και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Σκέτη καταστροφή και ανικανότητά να παράγει έργο. Χαμένη πήγε η ψήφος

 5. Μια μια ερχονται η φαπες Κυριτση.Κυρία Παντελικιζη αλλη στην θεση σας απλα θα ειχε παραιτηθεί.Ντροπη σας να μεινουν απληρωτοι οι εργαζομενοι παραμπνες ρου Πασχα.

 6. Να πληρώσουν τώρα τούς ανθρώπους ,ο Δήμαρχος και η Βασούλα,και τα παίρνουν αργότερα,όταν φτιάξουν σωστά και νόμιμα τα έγγραφα……..

 7. τα κλιματιστικά και το Αιγαλεω να ΄ναι καλα, και οι αλλοι να πανε να ....

  ΓΕΡΑ ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ (τωρα που μπορειτε) γιατι σε κανενα χρονο ξεκιναει τρεξιμο, και οπου κρυφτείτε κρυφτείτε…!!!!

 8. Μπορεί κάποιος υπεύθυνα να μας πει τι σημαίνει αυτό το έγγραφο , ποιούς αφορά και εάν μπορεί το όλο θέμα να διορθωθεί;

 9. Ναι ρε Στέλιο(θηρίο) να βάλουμε εσένα τσακάλι, μόλις ανοιξουν οι θέσεις, σκάστε και βρείτε λύση όλοι μην εκμεταλεύεστε καταστάσεις !!!!!

 10. Ευκαιρια να βρουν δουλεια τωρα που ανοιγουν τα ξενοδοχεια………..Αλαξανε τα πραγματα με το Συριζα δεν περνανε ετσι ευκολα τοσα λεφτα για δημοτικους υπαλληλους.

 11. ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ Ανώνυμος ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΝΟΙΚΙΑ ΜΕ ΔΕΗ ΙΚΑ ΣΥΚΑ ΚΛΠ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΒΓΗΚΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΑΣ ΚΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

 12. Πληρωμή στον ΔΗΡΑΣ?Ποιό είναι το σοβαρό έργο εκτός της προπαγάνδας που πρέπει ο Κωακός λαός να πληρώνει?

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.