Οι νέες κατηγορίες εργαζομένων που θα λάβουν τα 800 ευρώ (ΦΕΚ)

0
667

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση για «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19». Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και εργασίας αποφασίστηκε η προσθήκη νέων κατηγοριών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση (ΦΕΚ) εδώ.

Συγκεκριμένα:

Την τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19»(Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινής υπουργικής απόφασης ως εξής:

Α. Στο άρθρο 1:
1. Η περίπτωση ζ) αντικαθίσταται και έχει ως εξής: «ζ) Οι αποκλειστικές/οι νοσοκόμοι, που είναι εγγεγραμμένες/οι στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων,
που τηρείται στις Διοικήσεις των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειακών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας και έχουν αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές στον e – ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) λόγω απασχόλησής τους με την ανωτέρω ιδιότητα κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1/1/2019 έως και 22/4/2020.».

2. Η περίπτωση θ) αντικαθίσταται και έχει ως εξής: «θ) Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω
από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και
εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ωρών εργασίας τους
με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.».
3. Η περίπτωση ι) απαλείφεται.
4. Προστίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις:
«κ) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού με επαγγέλματα
βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων
κατά ΣΤΕΠ92 που καταγράφονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι
οποίοι απασχολήθηκαν:
αα) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου με συμβατικό χρόνο λήξης εντός του χρονικού
διαστήματος από 15/2/2020 έως και 20/3/2020, που είτε
έληξαν πρόωρα είτε έληξαν αφού παρήλθε ο συμφωνημένος χρόνος, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που υπάγονται σε έναν από τους ΚΑΔ 90.01, 90.02, 90.03, 90.04,
58.11, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14,59.20 85.52, 7810.1101 ή
ββ) με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (όπως συμβάσεις μιας ή δύο
ημερών) με συμβατικό χρόνο έναρξης και λήξης εντός
του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες.
Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και
έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός
του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020,
ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του
άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως
ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο
2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της
οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού
της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) κοινής
υπουργικής απόφασης.
λ) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που υπάγονται σε
έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον
e- ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα
σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και
έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός
του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020,
ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του
άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως
ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο
2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της
οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού
της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) κοινής
υπουργικής απόφασης.
μ) Εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό
περισσοτέρων του ενός εργοδοτών – φυσικών προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό
Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπάγονται
στις εξαιρέσεις της παρ. 14.1 του άρθρου 14 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(Β’ 3520) όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφάλισης e –
ΕΦΚΑ από 1/12/2019 έως και 29/2/2020.
Εξαιρούνται όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν
επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του
ΕΦΚΑ- τ.Ο.Α.Ε.Ε. εντός του διαστήματος από 1/1/2020
μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020
ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει,
ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης
ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020
(Β’1629) κοινής υπουργικής απόφασης.
ν) Ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του
ν. 4430/2016, που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Εξαιρούνται όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν
επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του
ΕΦΚΑ- τ.Ο.Α.Ε.Ε. εντός του διαστήματος από 1/1/2020
μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020
ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους/επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει,
ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης
ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020
(Β’ 1629) κοινής υπουργικής απόφασης.
Τεύχος B’ 1863/15.05.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19165
ξ) Προπονητές καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι καταχωρημένοι στο
μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ), με εξαίρεση όσους εξ αυτών
είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε. εντός
του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020,
ιι) είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως
ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο
2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της
οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού
της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β΄1629) κοινής
υπουργικής απόφασης.».
Β. Στο άρθρο 2 η πρώτη παράγραφος τροποποιείται
ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ
(800€), εφόσον δεν έχουν λάβει ή δεν θα λάβουν:
α) την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078) κοινή
υπουργική απόφαση,
β) την οικονομική ενίσχυση του άρθρου όγδοου της
από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους,
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016
(Α’ 85) όπως ισχύει,
γ) την οικονομική ενίσχυση – αποζημίωση ειδικού
σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4- 2020 (Β’ 1629)
κοινής υπουργικής απόφασης.».
Γ. Στο άρθρο 3 η δεύτερη παράγραφος τροποποιείται
ως εξής:
«2. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου
των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία
που τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων καθώς και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ. 16073/287/
22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.