ΟΑΕΔ: Πώς θα πάρετε επίδομα ανεργίας (εγκύκλιος)

0
794
Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι
Απαραίτητη η σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης με τον αντίστοιχο εργασιακό σύμβουλο

Με εγκύκλιο 15 σημείων ο ΟΑΕΔ αποσαφηνίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι άνεργοι να έχουν πρόσβαση στην κάρτα ανεργίας και στο αντίστοιχο επίδομα.

Οι προϋποθέσεις:

 1.  Να δηλώνουν αληθή και πλήρη στοιχεία και να προσκομίζουν τα αναγκαία αποδεικτικά και έγγραφα που τους ζητούνται
 2. Να συνεργάζονται με τον Εργασιακό Σύμβουλο (Ε.Σ.), μετά την έγγραφη πρόσκληση του, για την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (Α.Σ.Δ.)
 3. Να αποτυπώνουν στο Α.Σ.Δ. τους επαγγελματικούς στόχους τους και να συμφωνούν με τον Ε.Σ. τις διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται για την εργασιακή και επαγγελματική τους ένταξη
 4. Να αναζητούν ενεργά εργασία
 5. Να συναινούν σε κατάλληλες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το Α.Σ.Δ. και εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις όπως το ύψος της αμοιβής, η διάρκεια της απασχόλησης, ο χρόνος και τα ωράρια εργασίας, η απόσταση του χώρου εργασίας και οι συνθήκες εργασίας. Ο άνεργος δεν υποχρεούται να αποδέχεται θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή προσωρινής εργασίας. Έχουν δικαίωμα απόρριψης θέσης όσοι αποδεδειγμένα πρόκειται να προσληφθούν σε μια μονιμότερη θέση εργασίας ή να ξεκινήσουν εκπαίδευση, αυτοαπασχόληση ή στρατιωτική θητεία (εντός του επόμενου εξαμήνου) ή να συνταξιοδοτηθούν (εντός του επόμενου έτους)
 6. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Α.Σ.Δ. εάν δεν έχουν παρέλθει δώδεκα πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, οι άνεργοι πρέπει να συναινούν σε θέσεις εργασίας με αποδοχές τουλάχιστον ίσες με το 100% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα όρια για τον κλάδο και το επάγγελμα
 7. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Α.Σ.Δ. εάν έχουν παρέλθει δώδεκα πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, οι άνεργοι πρέπει να συναινούν σε θέσεις εργασίας με αποδοχές τουλάχιστον ίσες με το 90% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από τα εκάστοτε κατώτατα νόμιμα όρια νια τον κλάδο και το επάγγελμα
 8. Στο πλαίσιο του συμφωνημένου Α.Σ.Δ., εάν έχουν παρέλθει 18 πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες ανεργίας, οι άνεργοι πρέπει να συναινούν σε θέσεις εργασίας με αποδοχές τουλάχιστον ίσες με το 80% των αποδοχών της τελευταίας θέσης εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από τα εκάστοτε κατώτατα νόμιμα όρια για τον κλάδο και το επάγγελμα
 9.  Εφόσον πρόκειται για ανέργους που δεν είχαν απασχοληθεί ποτέ ως μισθωτοί στο παρελθόν ή είχαν απασχοληθεί ως μισθωτοί μη πλήρους απασχόλησης, οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να συναινούν σε κατάλληλες θέσεις εργασίας των οποίων οι αποδοχές είναι τουλάχιστον ίσες με τα εκάστοτε νόμιμα κατώτατα όρια σύμφωνα με τον κλάδο και το επάγγελμα
 10. Οι άνεργοι πρέπει να συμμετέχουν στα προτεινόμενα από τον Οργανισμό προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, απόκτησης δεξιοτήτων, προσόντων και ενίσχυσης της πιθανότητας ανάληψης μιας θέσης εργασίας που συμφωνούνται στο πλαίσιο του Α.Σ.Δ. και στα οποία έχουν δωρεάν πρόσβαση
 11. Εάν έχουν παρέλθει δεκαοκτώ πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες από την κατάρτιση του Α.Σ.Δ. και δεν έχουν βρει εργασία, είτε μέσω ατομικών τους ενεργειών, είτε μέσω σχετικής υπόδειξης από τον Ε.Σ. ή εάν έχουν εμπλουτιστεί τα βιογραφικά τους, οι άνεργοι πρέπει να προβαίνουν σε συνεργασία με τον Ε.Σ. σε επικαιροποίηση του Α.Σ.Δ., μετά την οποία ο Ε.Σ. μπορεί να τους υποδείξει νέα κατάλληλη θέση εργασίας
 12. Οι άνεργοι πρέπει να ενημερώνουν τον Ε.Σ. ή τον αντικαταστάτη του ή τον προϊστάμενο τους, με κάθε πρόσφορο μέσο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν βρουν εργασία έστω και προσωρινή ή συντρέχει άλλος λόγος διαγραφής τους από το Μητρώο Ανέργων ή αναστολής ή διακοπής της τυχόν επιδότησής τους, εντός οκτώ ημερών και οπωσδήποτε πριν από την επομένη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας ή τη λήξη του μήνα επιδότησης.
β) Πριν από την αναχώρηση σε περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

13. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας του ή διαμονής τους, οι άνεργοι πρέπει να δηλώσουν εντός είκοσι ημερών και οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή την επόμενη αυτοπρόσωπή τους εμφάνιση, τη νέα τους διεύθυνση, είτε ηλεκτρονικά, είτε υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωσή τους, επισυνάπτοντας ταυτόχρονα τα σχετικά δικαιολογητικά, στο κατάστημα του Οργανισμού, που είναι κατά τόπο αρμόδιο για τη νέα τους διεύθυνση

14. Εφόσον λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, οι άνεργοι πρέπει να εμφανίζονται αυτοπροσώπως σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

15. Για την τήρηση των υποχρεώσεών τους, οι άνεργοι οφείλουν να συνεργάζονται με τα ορισμένα από τον Οργανισμό ελεγκτικά όργανα και να ανταποκρίνονται εντός δέκα ημερών, είτε με την προσέλευση τους στο τοπικό κατάστημα όταν προσκαλούνται είτε με την προσκόμιση ή αποστολή εγγράφων και λοιπών στοιχείων, όταν τους ζητούνται, με παράταση της προθεσμίας στις δικαιολογημένες περιπτώσεις κωλύματος

Ολόκληρη η εγκύκλιος (ΦΕΚ):

fek_oaed.pdf

PDF iconfek_oaed.pdf

application/pdf

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Απαντήσεις σε δέκα γρίφους

Το workenter φωτίζει όλες τις πτυχές που αφορούν στους επιλαχόντες

Τα οριστικά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα εκδοθούν σε 7-8 μήνες

Το workenter λύνει τους γρίφους, με απαντήσεις σε δέκα ερωτήματα επιλαχόντων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό της 3Κ/2018.

Οι απαντήσεις αναδεικνύουν την τακτική του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη των 8.166 μονίμων στους δήμους.

1) Έχουν τύχη οι επιλαχόντες στον διαγωνισμό των δήμων;

Ναι έχουν. Το ΑΣΕΠ προτίθεται να εξετάσει έως 45.000 αιτήσεις για να διαμορφώσει τον τελικό πίνακα των 8.166 διοριστέων.

2) Το ΑΣΕΠ έχει την δυνατότητα να βρει τα πλαστά δικαιολογητικά;

Κάποιοι στο ΑΣΕΠ έχουν αυτή την «ειδικότητα». Και δεν αναφερόμαστε στα οφθαλμοφανή όπου ο υποψήφιους με απολυτήριο Λυκείου «16», το κάνει «18» με στυλό. Από την ίδρυσή του μέχρι τώρα έχει βρει πάνω από 18.000 πλαστά πιστοποιητικά, διαμορφώνοντας παράλληλα μία ιδιότυπη black list. Στο ΑΣΕΠ έχει γράψει ιστορία η αναζήτηση ενός μεταπτυχιακού σε Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ύστερα από δύο μήνες πήρε την επίσημη απάντηση ότι κανένας Έλληνας δεν έκανε μεταπτυχιακό τα τελευταία 15 χρόνια στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

3) Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για αναπλήρωση των κενών στον προσωρινό πίνακα;

Καμία τέτοια πιθανότητα.

4) Δικαιώνονται οι ενστάσεις;

Όταν είναι τεκμηριωμένες, δικαιώνονται σε απόλυτο βαθμό.

5) Τι θα γίνει αν δεν καλυφθούν οι κενές θέσεις, επειδή οι δήμοι διαπίστωσαν εξώφθαλμες παραλείψεις στα δικαιολογητικά των προσωρινά διοριστέων;

Ο νόμος το λέει με σαφήνεια και το ΑΣΕΠ το επιβεβαιώνει: Με την διαδικασία του διαγωνισμού των 8.166 θα παραμείνουν κενές. Μην ξεχνάτε, ότι οι εποχικές προσλήψεις που ενεργοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών (1.011 θέσεις) θα καλύψουν ένα μέρος από αυτά τα κενά.

6) Γιατί δεν καλύπτονται τα κενά των προσωρινά διοριστέων από τους επιλαχόντες;

Διότι δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία. Επιπλέον, είναι πρακτικά αδύνατο. Ποιος εγγυάται ότι όσοι αναπληρώσει τα κενά θα έχουν το σωστό φάκελο δικαιολογητικών; Αναπληρώσεις γίνονται μόνο επί τη βάση οριστικού πίνακα διοριστέων.

7) Γιατί το ΑΣΕΠ έβγαλε πολύ γρήγορα τα προσωρινά και θα καθυστερήσει για τα τελικά;

Διότι, τα προσωρινά βγήκαν με το πάτημα ενός κουμπιού, με βάση τα δηλωθέντα στις αιτήσεις. Τα οριστικά απαιτούν άνοιγμα φακέλων και ενδελεχή εξέταση δικαιολογητικών.

8) Πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα;

Θα ολοκληρωθούν σε 7-8 μήνες. Το πιθανότερο είναι να εκδίδονται σταδιακά, αρχής γενομένης από τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.

9) Μπορούν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (προσωρινά διοριστέοι, επιλαχόντες) να κάνουν αίτηση σε άλλο διαγωνισμό;

Ναι, μπορούν. Αν πετύχουν και στους δύο επιλέγουν την υπηρεσία που επιθυμούν.

10) Έχει δικαίωμα ο φορέας πρόσληψης να ελέγξει τα δικαιολογητικά προσωρινά διοριστέων;

Όχι, είναι ευθύνη του ΑΣΕΠ. Μπορεί, ωστόσο, να ελέγξει εκείνα τα δικαιολογητικά που άπτονται της δημόσιας ασφάλειας (π.χ. δίπλωμα οδήγησης ή επαγγελματικές άδειες).

Πηγή: https://workenter.gr/programmata-ergasias/eidiseis/oi-proypotheseis-gia-tin-epidotisi-anergias-oaed-egkyklios

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.