ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το κυλικείο του 2ου Γυμνασίου Κω

2
1632

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 2ου Γυμνασίου Κω διάρκειας εννέα χρόνων, όπως αποφασίστηκε με την υπ αριθμό 10/2017 απόφασής της.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο κλειστός φάκελος µε τα δικαιολογητικά, θα αναγράφει εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο του προσφέροντος και θα απευθύνεται προς: «Την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κω». Σε περίπτωση που την προσφορά καταθέτει άλλο άτομο εκτός από τον προσφέροντα θα προσκοµίζεται και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής είναι:

α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.

β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Για τους Έλληνες πολίτες. Για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κάρτα ευρωπαίου πολίτη, ή φωτ/φο διαβατηρίου.

γ) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

δ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε µίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

ε) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα.

ζ)Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας σε ισχύ.

η) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)

θ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριµήνου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)

ι) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στους ενδιαφερόµενους υποψήφιους µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συµπληρωµατικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.)

ια) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 1) ∆εν απασχολούνται στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. 2) ∆εν είναι συνταξιούχοι 3) ∆εν έχουν κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07. 4) ∆εν είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)

ιβ) Πιστοποιητικό δηµόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα µονογονεϊκής οικογένειας.

ιγ) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

ιδ) Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους

ιε) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να µεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισµού.

Τόπος και χρόνος του διαγωνισµού

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στο Ζηπάρι στις 20 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του 2ου Γυμνασίου Κω: τηλέφωνο επικοινωνίας 22420- 26525 και στα γραφεία των σχολικών επιτροπών στο Ζηπάρι, στην κα Κασσιώτη Διονυσία, τηλέφωνο επικοινωνίας 2242360009, απ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Zερβός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.