Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή

0
102

 

Σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την προσεχή Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου.

Α. Στις 16.00 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018».

Β. Ακολουθεί στις 18.00 τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω 26 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:
1) Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
2) Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
3) Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
4) Λήψη απόφασης για καθορισμό λοιπών τελών για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
5) Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2018 της υπό εκκαθάριση Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ) καθώς και της σχετικής Έκθεσης Απολογισμού. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).
6) Απαλλαγή της Εκκαθαρίστριας της Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με την διαχείριση των χρήσεων 2018. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).
7) Διορισμός εκπροσώπου στον Ενιαίο Φορέα Τουρισμού Κω – Νισύρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
8) Λήψη απόφασης για αποδοχή της σύμβασης μεταξύ Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Δήμου Κω για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού πλούτου περιοχών του Δήμου Κω” – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
9) Λήψη απόφασης για την αποδοχή της σύμβασης μεταξύ Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Δήμου Κω για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτιριακό συγκρότημα “ΧΑΝΙ” στην πόλη της Κω – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
10) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4721/23-01-2019 Πρόσκλησης V του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
11) Προγραμματισμός των Δράσεων του Δήμου Κω που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).
12) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αφορά στον καθορισμό εξόδων παράστασης Πρόεδρο & Αντιπροέδρου έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος).
13) Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καταναλωτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182/2019 Απόφαση του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του Ν.Π. κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος).
14) Μεταβολές σχολικών μονάδων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ των Ν.Π. κ. Μήτρου Εμμανουήλ).
15) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ. που αφορά στην αποζημίωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Κοινωφελούς επιχείρησης. (Εισηγήτρια: Δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης κα. Τσιμισίρη – Τελλή Διονυσία).
16) Λήψη απόφασης επί της με Α.Π. 28843/28-10-2019 ένστασης του αναδόχου του έργου: «Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ νήσου Κω». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ Νικηταράς Θεοδόσιος.).
17) Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
18) Διακοπή εργασιών στο έργο: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινας: Περιοχή “ΚΕΠΕΧΗ”, μεταξύ των Κ.Μ. 118 ΚΧ & 119 – 120, οδών Καραναστάση και Ρόδου», (Α.Μ.: 34/2018).» (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
19) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΝΕΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΙΟΥ» (Α.Μ. 33/2010 πρώην Δήμου Δικαίου). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
20) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίστρωση, επισκευή παλαιών δρομίσκων Ευαγγελίστριας Ασφενδιού», (Α.Μ.: 11/2014). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
21) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠO ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 – Αποκατάσταση βλαβών στο χώρο πίσω από Ο.Τ. 11Α (Α.Μ. 52/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
22) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο του Δημαρχείου Κω, (Α.Μ. 46/2018)”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
23) Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο: «ΦΙΛΟΙ/FILI», κατηγορίας δύο αστέρων (2*), με τελική δυναμικότητα 135 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 8.720,00 τ.μ. (Κ.Μ. 270 γαιών Ασφενδιού – Κτηματολογίου Κω), στην περιοχή «Τιγκάκι», της Δ.Κ. Ασφενδιού, της Δ.Ε. Ασφενδιού, της Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
24) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη διόρθωση του Ο.Π.Δ. (πίνακας στοχοθεσίας) του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 80/2019 απόφαση του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. & προσθήκη του Ο.Π.Δ. (Πίνακα Στοχοθεσίας) του Δ.Λ.Τ. βάσει της υπ’ αριθμ. 13/2019 σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
25) Αποζημίωση δικαιούχων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου έτους 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).
26) Αποζημίωση δικαιούχων δημοτικών συμβούλων που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Β’ εξαμήνου έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ,
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,
ΣΤΙΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 16:00,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 163 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3463/2006,
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
“ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ
_______________

1 Προς: Τον Ορκωτό – Ελεγκτή – Λογιστή
κ. Ιωάννη Γ. Αναστασιάδη
“ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΑΝΩΝΥΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.